Login Register

הודעת פרטיות

הודעת פרטיות

הפרטים הנמסרים על ידך, לרבות פרטים אודות תופעות לוואי, נמסרים מרצונך ולא חלה עליך חובה חוקית למוסרם. הפרטים הנ"ל ישמשו לצורך מתן השירות שביקשת ו\או לצרכי איסוף ומעקב אחר תופעות לוואי ותלונות איכות במסגרת השימוש בתכשירי אינטרווט ולצורך יידוע הרשויות בארץ ובעולם בהתאם לחוק. הפרטים יישמרו במאגר המידע של אינטרווט ו/או מי מטעמה. פרטיך עשויים להימסר גם לחברות מקבוצת MERCK ולספקיה ברחבי העולם, לרבות למדינות בהן אין דיני הפרטיות חלים, אך יטופל תוך שמירה על נהלי הפרטיות הקפדניים של חברת אינטרווט ובהתאם לחוק.

אם תרצה/י לעדכן או למחוק את המידע שנמסר, בכל שלב, בכפוף לכל דין, תוכל לפנות ל- MSDvetIL@merck.com